Nhà phát triển: BkiT Software | Từ điển - Ngoại ngữ